Departament Literatură Universală și Comparată

Telefon 022-57-76-14

E-mail: literatura_universala@yahoo.com

      Catedra de Literatură Universală a fost înfiinţată prin ordinul Rectorului Universităţii de Stat din Chişinău din 30 mai 1969 cu scopul „îmbunătăţirii calităţii pregătirii specialiştilor”.

În prezent Departamentul de Literatură Universală și Comparată asigură predarea a peste 50 de cursuri de literatură universală în limbile română şi rusă, în funcţie de specificul formaţiunilor, și de literaturi străine (engleză, germană, franceză, spaniolă și italiană – de la începuturi și până în prezent), precum și a diverselor cursuri opționale la facultăţile unde aceste discipline de studiu figurează în planurile de învăţământ în vigoare: FLLS, Facultatea de Litere, FPȘE.

O remarcabilă reformă de ordin științific, realizată de Departamentul de Literatură Universală și Comparată  a fost instituirea, în anul 2004, la iniţiativa profesorului S. Pavlicenco, a Consiliului Ştiinţific Specializat D–30.10.01.06 și a Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea „Literatura universală şi comparată”, orientate spre teoria receptării şi a comparatismului literar. Până în prezent în cadrul acestui seminar s-au discutat  și recomandat spre susținere tezele de doctor și doctor habilitat a peste 20 de persoane de la diverse instituții de învățământ superior din Moldova și România.

În 2011 în cadrul Departamentului este fondată  Asociaţia de Literatură Generală şi Comparată din Moldova, membri ai căreia au devenit personalităţi marcante ale ştiinţei şi culturii din Republica Moldova.

Printre direcțiile de cercetare științifică a Departamentului se numără: Procesul literar contemporan între globalizare, particularizare şi reuniversalizare, noile orientări şi şcoli teoretice ale ştiinţei literaturii (poststructuralismul, analiza discursului, deconstrucţia; intenţionalismul hermeneutic; sociologia literară (marxismul şi critica ideologică, teoria sistemică a literaturii); literatura din perspectiva culturologiei ș.a. Obiectivele urmărite de cercetătorii Departamentului sunt următoarele: a studia contingenţa şi mutaţiile continui ale panoramei literare mondiale; a studia problemele şi tendinţele teoretice din secolul al XXI-lea; a determina aspectele prioritare ale ştiinţei literare contemporane; a identifica cea mai recentă mapă informativă (suportul bibliografic, conceptual şi analitic) a disciplinei în vederea racordării cercetării naţionale la modelele cognitive occidentale; a problematiza variate chestiuni conexe la tema identităţii, a corpului, limbajului şi a originii simbolizării umane; a racorda cercetarea naţională la setul larg de probleme şi soluţii teoretice occidentale; a extinde modelul european de cercetare, bazat pe schimburile de opinii şi interconexiunile disciplinare, asupra investigaţiilor de ordin istoric-literar şi analitic, efectuate în cadrul Departamentului.

Departamentul de Literatură Universală și Comparată colaborează prin intermediul participării la multiple conferinţe, colocvii, simpozioane, lecții şi alte manifestări ştiinţifice universitare, inter-universitare cu mai multe  instituții superioare de învățământ din Moldova, printre care Academia de Științe a Moldovei, Institutul Cultural Român, Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale, ULIM, Uniunea scriitorilor, Agenţia Universitară Francofonă ș.a. și de peste hotare, printre care Institutul de Romanistică al Universităţii Humboldt din Berlin, Institutul Moldova din Leipzig, Institutului de Romanistică al Universității din Viena, Academia Română, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea „V. Alecsandri” din Bacău, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași ș.a.

Asigurarea bazei metodice a Departamentului cu literatură didactică a constituit, şi continuă să constituie, o preocupare primordială a titularilor subdiviziunii. Perfecţionarea continuă a metodelor, formelor şi modalităţilor de predare a cursurilor de literatură națională și universală a fost însoţită de elaborarea unui şir de lucrări (manuale, caiete de studiu, suporturi de curs, antologii ș.a) pentru uzul studenţilor, autori ai cărora sunt S. Pavlicenco, dr. hab., prof. univ., T. Ciocoi., dr. hab., conf. univ., E. Taraburca, dr., conf. univ., N. Sporîș, dr., conf. univ., V. Filimon, lector superior,  C. Babin, lector, mg,  I. Pilchin, lector, mg., M. Pilchin., lector, mg. ș.a.

Membrii Departamentul de Literatură Universală și Comparată au contribuit, prin cursurile predate şi prin activitatea de cercetare ştiinţifică, la formarea profesională şi intelectuală a mii de specialiști din domeniul științelor umanitare și ale educației, precum și la consolidarea unei tradiţii academice locale ce i-a conferit Literaturii Universale o reprezentare ştiinţifică în întreg spaţiul universitar din ţară şi de peste hotare. Prin materia specifică aflată în custodia disciplinei „literatura universală” – istoria ideilor, a conceptelor şi a formelor culturale europene şi transeuropene –, Departamentului îi revine un loc prioritar în formarea unei mentalităţi europene a specialiştilor ce urmează să facă faţă provocărilor dictate de prerogativa integrării europene a Republicii Moldova.

 

Membrii Departamentului de Literatură Universală și Comparată

Emilia Taraburca, doctor, conferențiar universitar; seful Departamentului.

Sergiu Pavlicenco, doctor habilitat, profesor universitar

Tatiana Ciocoi, doctor habilitat, conferențiar universitar

Natalia Sporîș, doctor, conferențiar universitar

Veaceslav Filimon, lector superior

Cristina Bosîi, lector

Ivan Pilchin, lector

Maria Pilchin, lector

Ana Gheorghiță, lector

Irina Tulbu, lector

Oxana Catîrău, lector

Angela Catîrău, lector

 эффективное продвижение товараotz stielлобановский обыскполигон ооо официальный сайтбрекеты damon 3